breaking news Νέο

Βγήκε η απόφαση από το ΥπΑΑΤ για να τρέξουν τα προγράμματα LEADER

Βγήκε η απόφαση από το ΥπΑΑΤ για να τρέξουν τα προγράμματα LEADER

Με απόφαση του ΥΠΑΑΤ θεσπίστηκαν οι κανόνες και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του υπομέτρου 19.4, του Μέτρου 19 LEADER / CLLD. Πρόκειται για πάνω από 40 τοπικά προγράμματα που έχουν εγκριθεί για ισάριθμες Αναπτυξιακές Εταιρείες, αλλά μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε προκηρύξεις και προσκλήσεις προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, διότι δεν υπήρχε το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο. Στην απόφαση δίνονται οι οδηγίες και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι Αναπτυξιακές Εταιρείες, προκειμένου να προχωρήσουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Υπεύθυνοι εφαρμογής του Μέτρου είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), δηλαδή οι Αναπτυξιακές Εταιρείες, που έχουν επιλεγεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020.

Η κάθε ΟΤΔ είναι υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμογή του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, βάσει και του σχετικού κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου.

 

Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις της ΟΤΔ είναι κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες :
Συγκρότηση και λειτουργία Επιπέδου Λήψης Απόφασης LEADER/CLLD για τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.
Λειτουργία κατάλληλου υπηρεσιακού πυρήνα για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.
Εφαρμογή του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος.
Πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους.
Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους για την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων
Αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων, επιλογή των έργων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους με πλήρη τεκμηρίωση των λόγων απόρριψής τους.
Σύνταξη και υποβολή των τεχνικών δελτίων πράξεων του τοπικού προγράμματος.
Παρακολούθηση και εξασφάλιση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης των ενταγμένων, στο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης, πράξεων.
Υποβολή στον αρμόδιο φορέα των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Ενημέρωση του αρμόδιου φορέα αναφορικά με αλλαγές, τροποποιήσεις που σχετίζονται με τους όρους και κανόνες λειτουργίας της εταιρείας.
Τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά δικαιούχο, καθώς και πλήρους αρχείου με όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.
Αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων όλων των αρμοδίων οργάνων και συμμόρφωση στα αποτελέσματα αυτών.
Τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στη δράση και τις αποφάσεις της που σχετίζονται με ενδιαφερόμενους (υποψήφιους, δικαιούχους, αναδόχους κ.λπ.).
Συμμόρφωση ως προς τις τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις από τις αρμόδιες αρχές.
 

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης οφείλουν να εφαρμόζουν σε συνεχή βάση πρακτικές αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που τίθενται και τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης. Παράλληλα, υποχρεούνται να τηρούν και να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση ενώ όταν κληθούν οφείλουν να παρίστανται σε ημερίδες, συσκέψεις ή ομάδες που αφορούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση.
Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης μεριμνούν για την ενεργή συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης που διαχειρίζονται, προκειμένου να διευκολυνθεί η δικτύωση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σύνταξη σχεδίου δράσης εμψύχωσης και αξιολόγησης τοπικής στρατηγικής. Ο χρόνος και η μεθοδολογία υποβολής θα καθοριστεί από σχετική εγκύκλιο.

 

Επιλέξιμες δαπάνες
Επιλέξιμες δαπάνες του υπομέτρου 19.4 είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης και σχετίζονται με αυτό, ενδεικτικά τα ακόλουθα:

1) Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων:
i) Αμοιβές των στελεχών της υπηρεσιακής δομής της ΟΤΔ συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας και λοιπών νομίμων επιδομάτων και των επιβαρύνσεων – εισφορών όπως προβλέπονται από την Εθνική Νομοθεσία
ii) Αμοιβές εξωτερικών συμβούλων για τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος.
iii) Δαπάνες μετακινήσεων των στελεχών – υπηρεσιακής δομής της ΟΤΔ, που γίνονται με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης.
iv) Δαπάνες μετακινήσεων των μελών του Επιπέδου Λήψης Απόφασης LEADER/CLLD για κάθε συνεδρίασή του v. Αμοιβές ορκωτών λογιστών, λογιστών/φοροτεχνικών, νομικών συμβούλων κλπ., δαπάνες μελέτης, εγκατάστασης, υποστήριξης, πιστοποίησης, ελέγχων διατήρησης προτύπου ποιότητας και δαπάνες εκπαίδευσης συστήματος διαχείρισης επάρκειας, που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΟΤΔ στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος.

2) Λειτουργικές δαπάνες:
i) Ενοίκιο του χώρου στέγασης της ΟΤΔ και των παραρτημάτων ή υποκαταστημάτων της εφόσον υπάρχουν (υφιστάμενα ή προβλεπόμενα νέα), δαπάνες καθαρισμού, λογαριασμοί σταθερών τηλεφώνων, λογαριασμός μιας (1) σύνδεσης κινητού τηλεφώνου, λογαριασμοί οργανισμών παροχής ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και κοινόχρηστα, έξοδα αλληλογραφίας και ταχυμεταφορών, αναλώσιμα υλικά, γραφική ύλη και έντυπα.
ii) Προμήθεια βιβλίων και συνδρομές σχετικές με την αγροτική ανάπτυξη ή φορολογικά, λογιστικά, νομικά, εργατικά και τεχνικά θέματα καθώς και αντίστοιχες δαπάνες για σύνδεση ή συνδρομές σε βάσεις δεδομένων αντίστοιχων ή συναφών θεμάτων καθώς και συμμετοχής σε συλλογικές εκπροσωπήσεις π.χ. Επιμελητήρια.
iii) Τραπεζικά έξοδα για το άνοιγμα και την διαχείριση των λογαριασμών (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της Τράπεζας για την εξέταση του φακέλου και της πιστοληπτικής ικανότητας της ΟΤΔ), έξοδα προμήθειας εγγυητικών επιστολών.

3) Πάγια και λοιπός εξοπλισμός:
i) Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξοπλισμού γραφείων και λοιπού εξοπλισμού της έδρας και των παραρτημάτων ή υποκαταστημάτων της ΟΤΔ εφόσον υπάρχουν (υφιστάμενα ή προβλεπόμενα νέα).
ii) Διαμόρφωση και αναβάθμιση, συντήρηση και επισκευή χώρων γραφείων
iii) Προμήθεια ή και ανάπτυξη λειτουργικών συστημάτων π.χ. λογιστικά προγράμματα, προγράμματα διαχείρισης έργου
iv) Αναβάθμιση υφιστάμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού
v) Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση ενός επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες μετακίνησης του Υπηρεσιακού πυρήνα στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης Αγορά επεξηγηματικής πινακίδας.

4) Ενέργειες εμψύχωσης:
i) Ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή στρατηγική.
ii) Ενέργειες ευαισθητοποίησης, εμψύχωσης και παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους.
iii) Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής του τοπικού προγράμματος και των αποτελεσμάτων του. Οι ενέργειες σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, ενημερωτικών συναντήσεων (δαπάνες μίσθωσης αιθουσών, μικροφωνικών εγκαταστάσεων, υλικών, κλπ), σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (φυλλάδια, έντυπα, αφίσες, spot, ντοκιμαντέρ, κλπ), έντυπη και ηλεκτρονική προβολή, δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις, ανακοινώσεις, δελτία τύπου (ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο), κλπ
iv) Έντυπα ή/και video παρουσίασης αποτελεσμάτων του τοπικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την πολλαπλή αναπαραγωγή και διάδοσή τους.
v) Δαπάνες υλοποίησης διαγωνισμών βράβευσης ιδεών και καλών πρακτικών.

5) Υποστηρικτικές ενέργειες:
i) Εκπόνηση μελετών και εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με το πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης,
ii) Ενέργειες επιμόρφωσης των στελεχών των ΟΤΔ αλλά και των εκπροσώπων των φορέων που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος (π.χ. τα μέλη του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων). Σαν τέτοιες αναφέρονται, ενδεικτικά, η συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες, εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους και αφορούν σε θέματα συναφή με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης.
iii. Ενέργειες αυτό-αξιολόγησης των ΟΤΔ και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.

6) Λοιπές ενέργειες:
i) Δαπάνες μετακινήσεων, διαμονής και αποζημίωσης για τη συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, συσκέψεις, συμβούλια και άλλες συναφείς δραστηριότητες στο πλαίσιο συμμετοχής των ΟΤΔ σε δίκτυα και όργανα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. ΕΑΔ, ENRD, EIP – AGRI, ERP, ELARD, Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα άλλων χωρών). Οι εν λόγω δαπάνες θα αφορούν τα στελέχη της υπηρεσιακής δομής της ΟΤΔ και του Επιπέδου Λήψης Απόφασης LEADER/CLLD.
ii) Δαπάνες συνδρομών σε αντίστοιχα Δίκτυα και οργανισμούς π.χ. Επιμελητήρια, Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών, ELARD κλπ.


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής