breaking news Νέο

Διαμαρτυρία συλλόγων της Βέροιας για το Σχέδιο Νόμου περὶ «Νομικῆς ἀναγνώρισης τῆς ταυτότητας φύλου»

Διαμαρτυρία συλλόγων της Βέροιας για το Σχέδιο Νόμου περὶ «Νομικῆς ἀναγνώρισης τῆς ταυτότητας φύλου»

Ἐὰν μέχρι πρότινος ἡ ρήση πὼςστὴν πατρίδα μας «εἶσαιὅ,τι δηλώσεις» χρησιμοποιοῦνταν περισσότερο ὡςἀστεϊσμός, φαίνεται πὼςοἱκυβερνῶντεςἀποφάσισανπιὰμὲ νόμο νὰτὴν κάνουν πραγματικότητα. Αὐτὸ τουλάχιστον προκύπτει ἀπὸτὸ νέο νομοσχέδιο τοῦὙπουργείου Δικαιοσύνης γιὰτὴ «Νομικὴἀναγνώρισητῆς ταυτότητας φύλου», τὸὁποῖοἔχειἤδηκατατεθεῖστὸἙλληνικὸ Κοινοβούλιο πρὸς ψήφιση.

Σύμφωνα μὲτὸ νομοσχέδιο αὐτό, «ὡς ταυτότητα φύλου νοεῖται ὁ ἐσωτερικὸςκαὶπροσωπικὸς τρόπος μὲτὸνὁποῖοτὸἴδιοτὸ πρόσωπο βιώνει τὸ φύλο του, ἀνεξάρτηταἀπὸτὸ φύλο ποὺ καταχωρίστηκε κατὰτὴ γέννησή του μὲ βάση τὰβιολογικὰ του χαρακτηριστικά». Ἐκτὸςτοῦὅτικαθιστὰσαφὲς πώς «ἡ ταυτότητα φύλου ἀποτελεῖ ζήτημα αὐτοπροσδιορισμοῦ», τὸ νομοσχέδιο ἐπιπλέον καθιερώνει μιὰἁπλὴ διαδικασία γιὰ διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου – δηλαδὴγιὰτὸἄνεἶναικανεὶςἄνδρας ἢ γυναίκα – χωρὶς μάλιστα ὑποχρέωση προηγούμενης ἰατρικῆς διάγνωσης. Τὸ μόνο ποὺζητεῖταιεἶναι μία αἴτησηστὴνὁποίαἀναγράφεταιτὸἐπιθυμητὸ φύλο καὶτὸὄνομαποὺἐπιλέγεται, καθὼςκαὶαὐτοπρόσωπη δήλωση ἐνώπιοντοῦ δικαστηρίου «σὲἰδιαίτερογραφεῖοχωρὶς δημοσιότητα», ὁπότεἐκδίδεταισχετικὴδικαστικὴἀπόφασηποὺ διορθώνει τὴληξιαρχικὴ πράξη γέννησης. Μὲ βάση τὴ νέα ληξιαρχικὴ πράξη, οἱὑπηρεσίεςποὺἐκδίδουνἔγγραφαμὲστοιχεῖα ταυτότητας ἢ τηροῦνμητρῶακαὶ καταλόγους ὑποχρεοῦνταινὰπροβοῦνσὲ νέες ἐκδόσειςκαὶ καταχωρίσεις μὲ διορθωμένο τὸ φύλο, τὸ κύριο ὄνομακαὶτὸἐπώνυμοτοῦἐνδιαφερομένου. Σημειώνεται ὅτιτὸἴδιο πρόσωπο δικαιοῦταινὰ ζητήσει καὶ δεύτερη φορὰ διόρθωση τοῦ φύλου του, ἐπανερχόμενοἔτσιστὸἀρχικό του φύλο, ἐνῶ ἡ ὅλη διαδικασία προστατεύεται μὲεἰδικὲς διατάξεις γιὰἐξασφάλισητῆς μυστικότητας.

Δὲθὰἀναφερθοῦμεστὴν πληθώρα τῶνπροβληματικῶν σημείων τοῦ νομοσχεδίου, ποὺ πλήττουν τὴνἀσφάλεια δικαίου, τὴνἀξιοπιστίατοῦ προσώπου, τὸ κύρος τῶν δικαστηρίων, ἢ ποὺ προξενοῦνσύγχυση,καὶ ὁδηγοῦνσὲἀδιέξοδα. Πολλὰἀπὸτὰσημεῖααὐτὰἔχειἤδηἐπισημάνεισὲ κείμενο μὲκριτικὲς παρατηρήσεις της ἡ ἘπιτροπὴΒιοηθικῆςτῆςἘκκλησίαςτῆςἙλλάδος, καταλήγοντας συμπερασματικὰπὼςτὸ νομοσχέδιο αὐτὸ «δὲνμπορεῖνὰ γίνει δεκτό».

Θὰπεριοριστοῦμεἁπλῶςνὰἀναφέρουμεὁρισμένεςἀπὸτὶςἐπιπτώσειςποὺθὰἐπιφέρειἐνδεχόμενη ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου:

·Τὸ δικαίωμα γιὰἀλλαγὴτοῦ καταχωρισμένου φύλου – καὶ ταυτόχρονα τοῦὀνόματος/ἐπωνύμου – στὸ σύνολο τῶνταυτοποιητικῶνἐγγράφωντοῦ προσώπου, μὲ μία τόσο ἁπλὴκαὶ σύντομη διαδικασία, χωρὶςκὰννὰἀπαιτεῖταιἀντιστοιχίαμεταξὺτοῦ δηλούμενου φύλου καὶτῆςἐξωτερικῆςεἰκόναςτοῦαἰτοῦντος, ἀποτελεῖ πρώτης τάξης δῶρογιὰἄτομαποὺἔχουν τελέσει ἀξιόποινες πράξεις καὶπροσπαθοῦννὰ διαφύγουν τὴ σύλληψη. Ἐπειδὴ μάλιστα ἀπαγορεύεταινὰὑπάρχειστὰ νέα ἔγγραφαἀναφορὰπὼς μεσολάβησε ἀλλαγὴ φύλου, θὰ δυσχεραίνεται κατὰπολὺτὸἔργοτῶν δημόσιων ἀρχῶνστὸνἔλεγχο ταυτοπροσωπίας.

· Θεσπίζοντας τὸ δικαίωμα «διόρθωσης» φύλου ἀπὸτὴνἡλικίατῶν17ἐτῶν, τὸ νομοσχέδιο ἐπιτρέπειστοὺςἄρρενεςποὺθὰ «διορθώσουν» τὸ φύλο τους νὰμὴνἐκπληρώσουντὴνὑποχρέωσητῆςστρατιωτικῆς τους θητείας, χωρὶςτὸν κίνδυνο νὰκηρυχθοῦνἀνυπότακτοι.

·Ἐξάλλουτὸ νομοσχέδιο δημιουργεῖοὐσιαστικὰτὶς προϋποθέσεις γιὰτὴν παραβίαση τοῦἀβάτουτοῦἉγίουὍρουςκαὶτῶνἹερῶνΜονῶν. Ἐὰν π.χ. μία γυναίκα θελήσει νὰεἰσέλθειστὸἍγιονὍρος, μπορεῖπολὺεὔκολαμὲ μία ἁπλὴ – καὶἀργότεραἀναστρέψιμη – «διόρθωση» φύλου νὰ παραβιάσει αὐτὸντὸνὑπερχιλιετὴἱερὸ θεσμό.

·Ἀκόμη χειρότερα, τὸἐνλόγῳ νομοσχέδιο εἰσάγειὕπουλατὸν γάμο μεταξὺἀτόμωντοῦἴδιου φύλου. Πράγματι, ἂν δύο ὁμόφυλαἄτομα θελήσουν νὰ συνάψουν μεταξύ τους γάμο, ἀρκεῖτὸἕναἀπὸαὐτὰνὰπροβεῖσὲ «διόρθωση» φύλου. Ποιὸς δήμαρχος (ἢ καὶποιὸςἱερέας) στὴ συνέχεια θὰ μπορέσει νὰἀρνηθεῖτὴν τέλεση πολιτικοῦ (ἢ καὶθρησκευτικοῦ) γάμου – ἀκόμηκαὶἂνεἶναιὀφθαλμοφανῶςἀντιληπτὸὅτιοἱἐνδιαφερόμενοιἔχουντὸἴδιοβιολογικὸ φύλο – τὴστιγμὴποὺτὰταυτοποιητικά τους ἔγγραφαθὰἀναγράφουνδιαφορετικὰ μεταξύ τους φύλα;

·Ἕνα τέτοιο ἔγγαμοζεῦγοςὁμοφύλων, ἀναγνωριζόμενοὡςἑτερόφυλο, θὰἀπολαμβάνεικαὶὅλατὰ δικαιώματα τῶνἐγγάμων. Κατὰ συνέπεια θὰἔχεικαὶ δικαίωμα υἱοθεσίας, μὲὅ,τιαὐτὸ συνεπάγεται γιὰτὴνψυχοσωματικὴἀνάπτυξητῶνυἱοθετούμενων τέκνων.

Τὸ χειρότερο ὅλων πάντως εἶναιὅτιγιὰ πρώτη φορὰστὴν πατρίδα μας θὰἀναγνωρίζεταιὡς δικαίωμα τοῦἀνθρώπουτὸνὰἀντιστρατεύεταιτὴνἴδια του τὴ φύση, τὸνὰἀρνεῖταινὰεἶναιἐκεῖνοποὺτὸνἔπλασε ὁ Δημιουργός. Τί ἄλλοεἶναιαὐτό, ἂνὄχιὅ,τιοἱἀρχαῖοι μας πρόγονοι ἀποκαλοῦσαν «ὕβρι»;

Εἶναιπροφανὲςὅτιτὰ θεσπιζόμενα ἀπὸτὸ νομοσχέδιο ὡς δικαιώματα ἀντιβαίνουνστὴνἀνθρώπινηὀντολογίακαὶ φυσιολογία, προσκρούουν στὴνκοινὴ λογική, καταφρονοῦντὸθεόπλαστοκαὶθεοειδὲςτοῦἀνθρώπινου προσώπου, καὶἀντίκεινταιστὴνἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, ποὺἀποτελεῖὀργανικὸστοιχεῖοτῆςἐθνικῆς μας ἰδιοσυστασίας.

Γιὰτοὺς παραπάνω λόγους:

Καλοῦμε τοὺς συμπολίτες μας νὰξεσηκωθοῦνἐνάντιαστήνἐπιχειρούμενη διασάλευση τῆςφυσικῆςκαὶἠθικῆς τάξης, διατρανώνοντας μὲ κάθε νόμιμο τρόπο τὴνἀντίδρασή τους στὸ συζητούμενο νομοσχέδιο. Νὰἐνημερωθοῦνἐπίσηςγιὰτὴ στάση τῶνπολιτικῶν κομμάτων καὶτῶνβουλευτῶνἔναντιτοῦ νομοσχεδίου, καὶ νὰτὴ λάβουν σοβαρὰὑπόψητοὺςκατὰτὴνἄσκησητοῦἐκλογικοῦ τους δικαιώματος στὶςἑπόμενεςἐθνικὲςἐκλογές.

Καλοῦμε ὅσουςἀπὸτοὺςβουλευτὲςτοῦἙλληνικοῦ Κοινοβουλίου δὲνἔχουνἀπολέσειτὸ «ὀρθοφρονεῖν» νὰσυμπαραταχθοῦνγιὰτὴνἀποσόβησητῆςὀλέθριας «ὕβρεως».

Ἐλπίζουμε πὼς ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας αὐτὴτὴφορὰθὰσταθεῖστὸὕψοςτοῦἀξιώματός του καὶδὲθὰὑπογράψειτὸνἐξανδραποδισμὸτῆς κοινωνίας μας.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ:

Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας

Γ.Ε.Χ.Α. (Γονέων Ἕνωσις «ἡ Χριστιανικὴ Αγωγή») Βέροιας

Γ.Ε.Χ.Α. (Γονέων Ἕνωσις «ἡ Χριστιανικὴ Αγωγή») Νάουσας

Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη

Ἔνωση Θεολόγων Νομού Ημαθίας

Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας

Σύλλογος «Ιερός Φώτιος» Βέροιας

Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος» Βέροιας

Χριστιανικὴ Ἑνωση Βέροιας «Ὁ Ἀπόστολος Παύλος»


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής