breaking news Νέο

Προκήρυξη αγώνων Α΄ φάσης Κλασικού Αθλητισμού Γυμνασίων Ημαθίας σχ. έτους 2019-20

Προκήρυξη αγώνων Α΄ φάσης Κλασικού Αθλητισμού Γυμνασίων Ημαθίας σχ. έτους 2019-20

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Ημαθίας έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 35 του Π.Δ. 18/Φ.Ε.Κ.31/τ.Α΄/23-02-2018 με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Τα άρθρα 5 και 15 του νόμου 4547/Φ.Ε.Κ.102/τ.Α΄/12-06-2018 με θέμα «Αναδιοργάνωση των

δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις,

3. Την με αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργική Απόφαση με

θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014(ΦΕΚ224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24.02.2016 (ΦΕΚ 516/ τ. Β΄/ 01.03.16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με την αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582/ τ. Β΄/ 22.08.16),

 και ισχύει,

5. Την με αριθ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

6. Την με αρ. πρωτ. 7725/Δ5/20-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΥ146ΜΤΛΗ-Τ5Β) με θέμα «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων-Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ» σχ. έτους 2019-2020 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

7. Την με αριθμ. Πρωτ. 26561/06-11-2019 (ΑΔΑ 63Ε14653ΠΣ-Φ1Σ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας   με θέμα «Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ)  Δ.Δ.Ε. Ημαθίας σχολικού έτους 2019-2020»

8. Την αριθμ. Πρωτ.11947/Δ5/28-01-2020 Υ.Α. «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2019-2020» του Υ.ΠΑΙ.Θ.

9. Το αριθμ. 1 Πρακτικό/04-2-2020 της Συνεδρίασης της   Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών

Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Ημαθίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Προκηρύσσουμε τους αγώνες Κλασικού Αθλητισμού Γυμνασίων Ημαθίας σχολικού έτους 2019-20.

 

1.  Τόπος τέλεσης : Δ.Α.Κ. Nάουσας.

 

2.  Ημερομηνία τέλεσης  : Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020.

 

3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ:

ΑΛΜΑΤΑ: Μήκος – Ύψος-τετραπλούν.

ΡΙΨΕΙΣ: Σφαιροβολία - Ακοντισμός.

ΔΡΟΜΟΙ: 80 μ. - 150 μ. - 1200 μ. - 3000 μ.ΒΑΔΗΝ - 80 μ. ΕΜΠ. (Κ)- 200μ. ΕΜΠ.

ΑΓΟΡΙΑ:

ΑΛΜΑΤΑ: - Μήκος – Ύψος- τετραπλούν.

ΡΙΨΕΙΣ: Σφαιροβολία - Ακοντισμός.

ΔΡΟΜΟΙ: 80 μ. - 150 μ. - 1200 μ. - 3000 μ.ΒΑΔΗΝ - 100 μ. ΕΜΠ. (Α)- 200μ. ΕΜΠ.

 

4.  Δικαίωμα συμμετοχής : Μαθητές/τριες , οι οποίοι έχουν γεννηθεί τα έτη  2005 , 2006 και 2007.

Κάθε μαθητής/τρια δικαιούται να αγωνισθεί σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ  αγώνισμα και κάθε σχολείο μετέχει  με έως τρείς (3) μαθητές και τρείς (3) μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα.

 

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mail@dide.ima.sch.gr ή με φαξ στο 2331078912. το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2019 προκειμένου να καταρτιστούν τα πινάκια . Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

 

6.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε σχολικούς αγώνες στίβου είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών στον έφορο του αγωνίσματος:

(α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ AθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ (Υπόδειγμα 7), με το ονοματεπώνυμο των μαθητών-τριών που θα λάβουν μέρος στους αγώνες. Στην στήλη Α.Δ.Υ.Μ αναγράφεται ΝΑΙ και βεβαιώνεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας με την υπογραφή της κατάστασης ότι τα Α.Δ.Υ.Μ. είναι κατατεθειμένα και έγκυρα στο σχολείο. Έγκυρο είναι ένα ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ (Α.Δ.Υ.Μ.), στο πεδίο του οποίου “Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες“, αναφέρεται ΝΑΙ χωρίς περιορισμούς. Στην στήλη Υπεύθυνη δήλωση γονέα αναγράφεται ΝΑΙ και βεβαιώνεται από τον Διευθυντή η ύπαρξή της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ (Υπόδειγμα 9) του ΦΕΚ 2504/τ.Β’/7-10-2013 ότι επιτρέπει τη συμμετοχή και μετακίνηση του μαθητή/τριας για σχολικές αθλητικές δραστηριότητες. Η δήλωση παραμένει στο σχολείο.

 

7.ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

 • Αλυτάρχης :  Μπόλας Αντώνης
 • Γραμματεία: Κυπαρισσοπούλου Ζωή, Καμπουρίδης Χαρίλαος, Βύζα Ευγενία
 • Έφορος Δρόμου: Καραγιάννης Ιωάννης
 • ΄Εφορος Τάξης:  Μπέκας Απόστολος
 • Αφέτης : Γερακιώτης Θωμάς.
 • Εφορος Ρίψεων (σφαίρα-σφύρα-δίσκο): Πασχούλας Κωνσταντίνος
 • Κριτές (σφαίρα-σφύρα-δίσκο): Ριζούδης Παύλος, Παναγιωτίδης Δημήτρης.
 • Εφορος Ρίψεων (ακόντιο):  Κώστας Μπράντης 
 • Κριτές ακοντίου:  Μαγαλιός Θωμάς, Λογδανίδης Κώστας.
 • Εφορος Αλμάτων (μήκος-τριπλούν): Παγκαλίδου Ίνα, Μυλωνάς Ζαχαρίας
 • Κριτές Αλμάτων (μήκος-τριπλούν): Μαυρίδου Θεοδώρα, Πίπιλας Γιώργος.
 • Εφορος Αλμάτων (ύψος): Στεφανή Ιωάννα
 • Κριτές  (ύψος):  Βαταντζή Μαρία.
 • Εφορος Χρονομετρών: Κελεπούρης Νίκος
 • Κριτές: Νουσηλάζου Γιάννης, Μυλωνά Πόπη, Κελεπούρης Αντώνης, Λαβασίδης Μίλτιάδης, Μυλωνά Μαρία, Μαυρόπουλος Θωμάς, Ροδοβίτης Βασίλης, Χριστοδούλου Τάσος .
 • Ιατρός Αγώνων :  Γατουρτζίδης Κυριάκος
 • Χειριστής ανεμόμετρου : Mπλατσιώτης Χρήστος
 • Επόπτης Αγώνων: Ράπτης Γεώργιος

 

8. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ :

Η μετακίνηση των μαθητών-τριών θα γίνει με ευθύνη των σχολείων.

9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

    Οποιαδήποτε ανάγκη για αλλαγή στο πρόγραμμα των αγώνων θα αποφασίσει ο αλυτάρχης και ο έφορος των αγωνισμάτων.

10. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

    Το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων θα σας ανακοινωθεί μετά τη λήξη της ημερομηνίας των δηλώσεων συμμετοχής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ         

            Οι Διευθυντές των σχολείων παρακαλούνται να τονίσουν στους μαθητές-τριες του σχολείου τους την παιδαγωγική σημασία των αγώνων , την αξία του «εύ αγωνίζεσθαι» καθώς και την σημασία της αντιπροσώπευσης της σχολικής μονάδας και της ΔΔΕ σε αγώνες υψηλότερου επιπέδου. Αποκλίσεις από την μαθητική ιδιότητα επισύρουν τις ποινές της παρ. 14 της με αριθ. πρωτ.190677/Δ5/10-11-2016 Υ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παρακαλούνται οι συνοδοί καθηγητές να μεριμνήσουν ώστε ο αθλητικός χώρος να παραδοθεί μετά από την χρήση του στην ίδια κατάσταση που παραλήφθηκε.

            Διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος αθλητικού συλλόγου στις εμφανίσεις μαθητών-αθλητών απαγορεύεται.

            Οι καταστάσεις συμμετοχής δεν επιστρέφονται αλλά παραμένουν στην Οργανωτική Επιτροπή.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτιστεί με βάση τις συμμετοχές και θα σας αποσταλεί αμέσως μετά τον καθορισμό του.

Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα - διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται στον

Υπεύθυνο  Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού  της Δ.Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ  κ. Καμπουρίδη Χαρίλαο

Τηλέφωνο      : 23310 -78927  - Φαξ : 23310 -78912 E-Mail - : grfa@dide.ima.sch.gr

 

                                                                                            Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

                                                                                             & ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

                                                                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΜΑΥΡΙΔΟΥ


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής