breaking news Νέο

Σχέδια Βελτίωσης : Κριτήρια Βαθμολογίας, Επιλέξιμες δαπάνες και όλα τα σημεία κλειδιά

Σχέδια Βελτίωσης :  Κριτήρια Βαθμολογίας, Επιλέξιμες δαπάνες και όλα τα σημεία κλειδιά

Μετά από πολύμηνη αναμονή δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή η προκήρυξη του Μέτρου 4.1, ήτοι των Σχεδίων Βελτίωσης, με συνολικό προϋπολογισμό 316 εκατ. ευρώ, με εκχώρηση στις Περιφέρειες, με βάση τους εκάστοτε αντικειμενικούς δείκτες, με περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων από 21/12/2017 έως και 2/4/2018. Όσον αφορά στην Κεντρική Μακεδονία, η ενίσχυση για το Μέτρο 4.1.1 ανέρχεται στις 55.603.419, ενώ για το 4.1.3  3.926.326, με το 25% και 50% αντίστοιχα της δημόσιας δαπάνης θα κατευθυνθεί για την ένταξη αιτήσεων που υποβάλλονται από συλλογικά σχήματα.

Δικαιούχοι του Μέτρου για πρώτη φορά δύνανται να είναι συλλογικά σχήματα (αγροτικοί συνεταιρισμοί Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών), και ως γνωστόν φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ, βάσει της οποίας η τυπική απόδοσης της εκμετάλλευσής τους ανέρχεται τουλάχιστον στις 8.000 ευρώ.  

Επισημαίνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (το 50% και πάνω του συνολικού τους εισοδήματος να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα, να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΓΑ) ή να έχουν ενταχθεί στο μέτρο των νέων γεωργών. Κατά αντιστοιχία, τα υποψήφια συνεργατικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 € ή να είναι νεοσύστατα.

Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την Περιφέρεια και την ιδιότητα υποψηφίου δικαιούχου. Δίνεται μεγαλύτερη στήριξη με προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης στους νέους γεωργούς μέχρι 80%, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές μέχρι 75%  και στα συνεργατικά σχήματα μέχρι και 85%. (Αυτά είναι τα μέγιστα ποσοστά που αφορούν στα νησιά Αιγαίου. Για την Ηπειρωτική Ελλάδα είναι χαμηλότερα λόγω Κανονισμού). Στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας τα ποσοστά κατανέμονται ως εξής:

 

  • 60% για όποιον έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ),την τελευταία πενταετία
  • 60% για δικαιούχους σε ορεινές περιοχές
  • 60% για τις συλλογικές επενδύσεις
  • 50% για όλες τις άλλες περιπτώσεις πλην των άνωθεν

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

Στη δράση 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.

 

Στη δράση 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες

αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.

 

Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο να υλοποιήσουν το σχέδιο τους εντός 3 ετών από την έκδοση της απόφασης ένταξης, με την υποχρέωση ότι εντός των 12 πρώτων μηνών θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει το 20% του αιτουμένου προϋπολογισμού.

 

 

ΜΕΓΙΣΤΑ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Για τη δράση 4.1.1 η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.

 

Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1 εκ. ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι συλλογικά σχήματα που δεν έχουν ακόμα κλείσει μία χρήση δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

 

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά

αίτηση στήριξης:

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.1.

1.1. Παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η παραγωγική δυναμικότητα είναι προσανατολισμένη στην αιγο-προβατοτροφία, στην παραγωγή οπωροκηπευτικών, στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή. Επίσης, προτεραιότητα δίνεται στην παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων.

1.2. Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ετήσια Τυπική Απόδοση  μεταξύ 8.000 ευρώ και 40.000 ευρώ με έμφαση στις εκμεταλλεύσεις με Τ.Α. από 8.000 έως και 25.000 ευρώ. Επίσης, προτεραιότητα δίνεται στις αιτήσεις στήριξης που το ύψος του προϋπολογισμού τους προσαρμόζεται καλύτερα στο υφιστάμενο οικονομικό μέγεθος του υποψήφιου προς ένταξη.

1.3. Δυναμική της εκμετάλλευσης.

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις δυνατότητας υλοποίησης καθώς και στους υποψήφιους που παρουσιάζουν καλύτερη δυναμική και μεγαλύτερη κατάρτιση.

1.4. Είδος επενδυτικής δαπάνης.

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις εγκαταστάσεων κτηνοτροφίας, νέων φυτειών και θερμοκηπίων.

1.5. Αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας.

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αυξάνουν το δείκτη «τυπική απόδοση / ΜΑΕ». Επιπλέον, για τη ζωική παραγωγή υλοποιούν επενδύσεις που αυξάνουν την αποδοτικότητα της εργασίας.

1.6. Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις που αναβαθμίζουν ποιοτικά τα προϊόντα μέσω της προετοιμασίας τους για χονδρική διάθεση.

1.7. Εισαγωγή / χρήση καινοτομίας.

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται καινοτόμες.

1.8. Συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα αλλά και τις RIS3.


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής