breaking news Νέο

Χρ. Γιαννακάκης στο 1ο συνέδριο του ΣΑΣΟΕΕ: "Μόνο ο αγροτικός τομέας μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη"

Χρ. Γιαννακάκης στο 1ο συνέδριο του ΣΑΣΟΕΕ:

Στο πρώτο αγροτικό συνέδριο του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων,  του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε, ο οποίος ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2017, με πρόεδρο τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρο Κοντό και  έχει ήδη ως μέλη του περίπου 100 υγιείς συνεταιριστικές οργανώσεις και επιχειρήσεις – πολλές εκ των οποίων με καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό – και με συνολικό τζίρο που πλησιάζει τα 500 εκατ. ευρώ, παραβρέθηκε, ως σύνεδρος, ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας Χρήστος Γιαννακάκης. 

 

Θέμα του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27η Μαρτίου, «Ο Αγροτικός Τομέας της Ελλάδας μετά το 2020 και η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε.». Στο 1ο συνέδριο παραβρέθηκε, μεταξύ άλλων, ο Βαγγέλης Αποστόλου, νυν υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης. Στη δεύτερη ενότητά του, η οποία αφορούσε στη συμμετοχή των συλλογικών δράσεων των αγροτών στην ανάπτυξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας (Ισχυροί συνεταιρισμοί (οργανώσεις & επιχειρήσεις) στο έντονα ανταγωνιστικό ελληνικό και διεθνές περιβάλλον), ομιλητής ήταν ο κ. Γιαννακάκης, ο οποίος ανέλυσε το πλαίσιο της πολιτικής της Ε.Ε. για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις.

 

Ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας αναφέρθηκε στο ρόλο-κλειδί του πρωτογενούς τομέα στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου σήμερα ζει ο μισός πληθυσμός της!

 

«Οι αγρότες συμβάλλουν αποφασιστικά  στην προσφορά ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων διατροφής, αλλά και στην προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα,  αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, όπως  το μικρό  αριθμό των νέων, που επιλέγουν το αγροτικό   επάγγελμα, την ανάγκη ενός  συνεχούς εκσυγχρονισμού  του εξοπλισμού τους, καθώς και την περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύ που έχουν σε σχέση με τους άλλους παράγοντες στη σημερινή αγροδιατροφική  αλυσίδα. Από την καθιέρωση της  κοινής αγροτικής  πολιτικής, η ΕΕ προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτήν την έλλειψη ισορροπίας στο πλαίσιο της αλυσίδας διατροφής, ενισχύοντας τη θέση των γεωργών στην αγορά, μέσω διαφόρων εργαλείων πολιτικής,  όπως Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (την οριζόντια συνεργασία), αλλά και τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (την κάθετη συνεργασία), καθιερώνοντας διάλογο μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της τροφικής αλυσίδας. Οι Οργανώσεις Παραγωγών είναι οικονομικοί οργανισμοί, των οποίων οι στόχοι ορίζονται και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προσαρμογή της παραγόμενης ποσότητας και της ποιότητας των μελών τους στις ανάγκες της αγοράς, τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τον εξορθολογισμό των τιμών παραγωγού.  Αντιστρόφως, οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις είναι παράγοντες που δεν συμμετέχουν στον καθορισμό των τιμών ή στις διαπραγματεύσεις τιμών, καθώς δεν πωλούν προϊόντα, ούτε διαπραγματεύονται συναλλαγές με άλλα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού. Ο κύριος στόχος τους είναι να εργαστούν σε συλλογικές δράσεις, που θα ωφελήσουν όλα τα μέλη της αγροδιατροφικής αλυσίδας», τόνισε ο κ. Γιαννακάκης. 

 

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στο ρόλο των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, από την ΕΟΚ, έως την Ε.Ε, είπε ότι ο, αποκαλούμενος Ενιαίος Κανονισμός για την κοινή αγορά, επισημοποιεί το ρόλο των διεπαγγελματικών οργανώσεων, αναγνωρίζοντας  το βασικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων φορέων της αγροδιατροφικής  αλυσίδας. Ακολούθως επισήμανε τις δραστηριότητες των διεπαγγελματικών οργανώσεων, όπως η  βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας, όσον αφορά στην παραγωγή και την αγορά, η δημοσίευση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για το κόστος παραγωγής,  τις τιμές, η παροχή αναλύσεων για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο, η πρόβλεψη του δυναμικού παραγωγής και η καταγραφή του, η συμβολή στον καλύτερο συντονισμό του τρόπου διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, ιδίως με έρευνες και μελέτες αγοράς, η  διεξαγωγή ερευνών που είναι αναγκαίες για τον εξορθολογισμό και την ανακατεύθυνση της παραγωγής, προς προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, η  προώθηση, η διαφήμιση και η οργάνωση συμμετοχών σε Διεθνείς Εκθέσεις τροφίμων και η προώθηση μεθόδων ολοκληρωμένης παραγωγής ή άλλων, φιλικών προς το περιβάλλον.

 

«Σε επίπεδο Ε.Ε. υπερβαίνουν τις 130, εκ των οποίων οι 85 είναι Εθνικές Διεπαγγελματικές και οι υπόλοιπες Περιφερειακού χαρακτήρα. Στη Μεσογειακή ζώνη υπάρχουν 100 Οργανώσεις, εκ των οποίων  63 στη Γαλλία, 7 στην Ελλάδα, 3 στην Ιταλία και 27 στην Ισπανία.  Στην Ελλάδα ο θεσμός των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, το δε ισχύον  Νομικό πλαίσιο είναι υπό αναδιαμόρφωση και επίκειται η έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης, που θα θέτει τις καινούργιες προϋποθέσεις και όρους. Είναι γεγονός όμως ότι εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, οι υφιστάμενες διεπαγγελματικές οργανώσεις  δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των φορέων που τις ίδρυσαν και δεν επιτελούν το έργο, το οποίο προβλέπεται από τις καταστατικές τους αρχές. Ο μικρός και κατακερματισμένος αγροτικός κλήρος και  η ύπαρξη μικρών παραγωγικών μονάδων εμπορίας και μεταποίησης καθιστούν απόλυτα απαραίτητη τη συνεργασία όλου του παραγωγικού μηχανισμού .Διότι αυτός πρέπει να κατευθύνεται σε στοχευμένες και προγραμματισμένες δράσεις, πετυχαίνοντας το άριστο των αποτελεσμάτων, αποφεύγοντας είτε την υπερπροσφορά προϊόντων, με αποτέλεσμα να πέφτουν οι τιμές, είτε την απουσία από την αγορά, λόγω ελλειμματικής παραγωγής. Επομένως η αναγκαιότητα  αναδιοργάνωσης και δραστηριοποίησής των υφιστάμενων διεπαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και ίδρυση νέων, είναι εξαιρετικά επείγουσα. Ο  αγροτικός  τομέας είναι ο μόνος τομέας που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην οικονομική ανάκαμψη με ταχύτητα, διάρκεια και σταθερότητα. Τομείς όπως για παράδειγμα ο Τουρισμός, είναι επισφαλείς, ασταθείς, ετεροκαθοριζόμενοι από ξένα κέντρα και δεν μπορούν να θεμελιώσουν διαρκή και σταθερή προοπτική ανάπτυξης. Και Αγροτικός τομέας χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και χωρίς συνεργασία  όλων των εμπλεκομένων φορέων, οδηγεί σε κατασπατάληση πόρων, δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και αυτό δεν έχουμε το δικαίωμα να το αγνοήσουμε», κατέληξε στην εισήγησή του ο κ. Γιαννακάκης.

 

Μιλώντας στην «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» για το ρόλο και τους σκοπούς του  Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε, που ουσιαστικά συνεχίζει, σε νέες και υγιείς βάσεις, το θεσμικό ρόλο της, πάλαι ποτέ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ο κ. Γιαννακάκης δήλωσε : «Στόχος μας, από το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας, είναι η δημιουργία ενός ισχυρού, ενιαίου, αξιόπιστου και ακηδεμόνευτου κορυφαίου οργάνου του συνεταιριστικού χώρου, ικανού να αναδείξει τα μεγάλα προβλήματα των οργανώσεων και του αγροτικού τομέα, παράλληλα όμως να προτείνει και να πιέσει, έτσι ώστε να εφαρμοστούν στρατηγικές για την εξυγίανση και ενδυνάμωση των συνεταιρισμών και μέσω αυτών την αποτελεσματικότερη στήριξη των Ελλήνων αγροτών. Ο Σύνδεσμος είναι αυτοχρηματοδοτούμενος και φιλοδοξεί να αποτελέσει σύμβουλο για αγροτικά και συνεταιριστικά θέματα της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και της κυβέρνησης του τόπου γενικότερα».


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής