breaking news Νέο

Με 39 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Με 39 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα 39 θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 

 

 

Θέμα

1

Υποβολή ή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» Άξονας Προτεραιότητας : ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Εισηγητής : Δήμαρχος

 

 

 

Θέμα

2

 Τροποποίηση ή μη, της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) στην περιοχή 3 της Νάουσας, όπως έχει  καθοριστεί με το από 3-4-1986 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 407/Δ΄/29-4-1986): “Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμών υφισταμένων προ του 1923 του Δήμου Νάουσας (Ν. Ημαθίας)”»

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Θέμα

3

8η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

 

Θέμα

4

9η αναμόρφωση ή μη, του  Προϋπολογισμού του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2018 -Οικονομική Υπηρεσία-Υποχρεωτική λόγω  θετικής διαφοράς του συνολικού  αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι.-σχετ.παραγρ.Β.1 άρθρου 3 Κ.Υ.Α. 25595/28-7-2017- Φ.Ε.Κ. 2658 τεύχος Β΄    

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

5

10η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής : Δήμαρχος

 

Θέμα

6

Έγκριση ή μη, έκθεσης τριμήνου (1-1-2018/31-3-2018) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

Θέμα

7

Έγκριση ή μη, τροποποίησης ωραρίου στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής : Δήμαρχος.

 

Θέμα

8

Πρόσληψη ή μη, εποχιακού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

 

Θέμα

9

Πρόσληψη ή μη, εποχιακού προσωπικού για έκτακτες ανάγκες στην υπηρεσία πρασίνου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

 

 

Θέμα

 

10

Έγκριση διενέργειας  πολυετούς   προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης -κίνησης και λιπαντικών και βελτιωτικών πρόσθετων  προϋπολογισμού  1.281.474,40 ( πλέον  ΦΠΑ  24%    307.553,84  ευρώ Σύνολο 1.589.028,24 ευρώ) , με την ανοικτή διαδικασία- άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

Θέμα

11

Είσπραξη δικαιώματος διαφύλαξης οστών έτους 2017 χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής  από  Μπασιούρη Αργύριο του Αθανασίου. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης .

 

Θέμα

 

12

Επιστροφή ή μη,  αχρεωστήτως  καταβληθέντος  ποσού ΤΑΠ   σε Καστανιώτη Ελένη  του Θεοδώρου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης .

 

Θέμα

13

Τροποποίηση ή μη, της υπ΄αρ. πρωτ. 158/2018 Α.Δ.Σ, περί τροποποίησης  του κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Νάουσας για την πραγματοποίηση θρησκευτικών εορτών και λοιπών εκδηλώσεων

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Θέμα

14

Τροποποίηση ή μη, της υπ΄αρ. 159/2018 Α.Δ.Σ, περί καθορισμού τελών για τη χρήση χώρων πρασίνου εντός του Άλσους Αγίου Νικολάου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

Θέμα

 

15

Έγκριση η μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

 

Θέμα

16

Έγκριση ή μη, εκμίσθωσης με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, του αγροτεμαχίου 191 Β,  4.000τ.μ. με υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, της Τ.Κ. Ζερβοχωρίου, για 25ετία, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

 

Θέμα

17

Έγκριση ή μη, εκμίσθωσης με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, του αγροτεμαχίου 191 Γ,  5.000τ.μ. με υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, της Τ.Κ. Ζερβοχωρίου, για 25ετία, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

18

Χορήγηση ή μη, αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Κοπανού στους /στις αιτούντες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης. 

 

Θέμα

19

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ. ) για απασχόληση στον Δήμο Νάουσας κατά το σχολικό έτος 2018-19.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

Θέμα

20

Έγκριση ή μη πραγματοποίησης Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

Θέμα

21

 Έγκριση ή μη δαπάνης εκδήλωσης υποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών Πολιτικών Σπουδών στη Σχολή Αριστοτέλους στο Δήμο Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

Θέμα

22

Έγκριση ή μη δαπάνης μετακίνησης μαθητών και συνοδών στην αδελφοποιημένη πόλη του Ζγκόρτζελετς Πολωνίας από 21-27 Ιουλίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

 

23

Έγκριση ή μη δαπάνης συμμετοχής στο ειδικό θεματικό συνέδριο «Τουρισμός Υγείας & Ανάπτυξη» του Αντιδημάρχου Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Σταύρου Βαλσαμίδη έπειτα από πρόκληση της ΚΕΔΕ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

24

Οικονομική ενίσχυση ή μη, στο Μουσικό Σωματείο «Ωδείο Ναούσης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

25

Οικονομική ενίσχυση ή μη,  στη Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

26

Οικονομική ενίσχυση ή μη, στην Εύξεινο Λέσχη Κοπανού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

27

Οικονομική ενίσχυση ή μη, στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

28

Οικονομική ενίσχυση ή μη, στην Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων «Τα Ανθέμια».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

29

Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νάουσας «ARTVILLE».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

30

Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχωρίου «Οι Κομνηνοί».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

31

Οικονομική ενίσχυση ή μη, στην Εύξεινο Λέσχη Ειρηνούπολης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

32

Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Αθλητικό Σύλλογο «Γ.Α.Σ. Ροδοχωρίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

Θέμα

33

Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Αθλητικό Σύλλογο «Α.Ε. Χαρίεσσας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

Θέμα

34

Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Αθλητικό Σύλλογο «ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

Θέμα

35

Διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση υποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών Πολιτικών Σπουδών στη Σχολή Αριστοτέλους στο Δήμο Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

36

Κατάργηση ή μη, θέσης περιπτέρου και απομάκρυνση κουβουκλίων στην Τ.Κ. Κοπανού.

Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

Θέμα

37

Έγκριση ή μη, του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (Συνεδριακό Κέντρο) Σχολής Αριστοτέλους» (Α.Μ. 19/2017) Αναδόχου: Κ/Ξ Ι.Καλαϊτζίδης- Β.Χατζηβασιλείου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

 

Θέμα

38

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (Συνεδριακό Κέντρο) Σχολής Αριστοτέλους» (Α.Μ. 19/2017)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Θέμα

39

Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

 

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                         ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής